HjemNyheterAktueltSiste innspurt i Ringgataprosjektet
Nye VA-ledninger i Ringgata - Furubergvegen - Bondesvea

Siste innspurt i Ringgataprosjektet

Arbeidene med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger i området Ringgata-Furubergvegen-Vognvegen-Bondesvea nærmer seg slutten. Alle nye VA-ledninger er nå ferdig og satt i drift. Gjenoppbygging av veiarealene pågår, og vil fortsette utover sommeren. Vognvegen og Furubergvegen vest for Vognvegen skal etter planen være ferdig gjenoppbygget og åpnet før fellesferien.

Med forbehold om uforutsette forsinkelser i leveranser mv. planlegges gjenåpning til følgende tidspunkter:

  • Vognvegen og Furubergvegen vest for Vognvegen åpnes før fellesferien. Dette omfatter også rundkjøring i krysset Vognvegen-Furubergvegen og gjenåpning av Måsåbekkvegen og Bekkesvevegen.
  • Når Vognvegen og Furubergvegen er åpnet, starter siste istandsetting av Ringgata. Dette omfatter bl.a. kanstein, rabatter og asfaltering og riving av gamle kummer. Under deler av disse arbeidene må Ringgata stenges mellom Aluvegen og Furubergvegen. Arbeidene vil pågå i skoleferien og muligens noe etter skolestart, slik at åpning blir i august-september.
  • Furubergvegen mellom Ringgata og Vognvegen vil også bli gjenåpnet i løpet av sommeren - og senest når Ringgata er ferdig.
  • Oppussing og asfaltering i Bondesvea antas å være ferdig i september.

Gjenåpning av veier i forbindelse med Ringgataprosjektet

Gjenoppbygging av veier er lite egnet som vinterarbeid, blant annet på grunn av stengte asfaltverk og faststøping av kantstein. I tillegg er det gunstig å la veien "sette" seg, for å unngå mye ujevnheter senere.

Omkjøringsveier er skiltet, og vi henstiller fortsatt til trafikantene å følge skiltene. Vi ber også om at hovedveiene benyttes til omkjøring, og at gjennomkjøring i boliggater unngås.

 

Stort og omfattende prosjekt

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og deler av Bondesvea har vært et stort og omfattende anleggsprosjekt. Det er i løpet av et år gravd over 1800 meter grøft i fylkesvei eller kommunal vei. I grøftene er det lagt til sammen over 6000 meter rør, med diameter fra 15 til 100 cm. I tillegg er det bygd 88 nye kummer og koblet til gatesluk og private stikkledninger.

Nå pågår gjenoppbygging av selve veiarealene, inklusive kantstein, rabatter, gatelys og asfaltdekke. Dette er omfattende arbeider, som må tas etter at grøftearbeidene i veien er utført.  På vegne av Innlandet fylkeskommune blir en del betongkantstein oppgradert til granittkantstein. I tillegg blir det etablert to nye kantstopp for buss i Vognvegen nedenfor rundkjøringen ved Vognvegen og Furubergvegen.

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte. Vi takker for den tålmodighet som er vist fra de berørte.

Kartet ovenfor viser status for veier i forbindelse med prosjektet. Plan for trafikkavvikling er laget med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  • Ivareta sikkerheten for både skoleelever, myke trafikanter for øvrig og biltrafikken.
  • Sikre tilstrekkelig fremdrift og effektivitet i anleggsarbeidet.

Når det gjelder adkomst til eiendommene langs stengte veier, blir det fortløpende informert direkte om dette til de berørte beboere.

Visjon og verdier

Hias' visjon:

  • Et skritt foran.

 

Hias' verdier:

  • Miljøbevisst.
  • Pålitelig.
  • Handlekraftig.