Hias avløp

Biomasse

Sluttproduktet fra avløpsrenseprosessen er biomasse. Biomassen er et effektivt gjødsel- og jordforbedringsprodukt for landbruk og grøntarealer.

Biomassen har sitt opphav i avløpsslam, men er et videreforedlet produkt. Virkningen av biomasse er dokumentert gjennom forsøk og bruk i landbruket. At massen varmes opp til 160 grader, gjør at prioner, som for eksempel kan overføre enkelte dyre- og plantesykdommer, uskadeliggjøres. Biomassen er hygienisk helt trygg og fri for spiredyktig ugress.

Dagens forskrift tillater bruk av to tonn tørrstoff med biomasse per. mål pr. 10 år for landbruket. Dette gir tilstrekkelig nitrogengjødsling for korn og gras første vekstsesong, i tillegg til en betydelig langtidsvirkning. Hias har stor etterspørsel etter biomasse.