Drikkevann fra Hias

Vannkvalitet

Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene og vannkvalitet. Drikkevannsforskriften krever at vannet som leveres er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

I forskriften er det gitt grenseverdier og tiltaksgrenser.

Tabellen nedenfor viser eksempler på prøveresultater av vannprøver som er tatt ut på flere lokaliteter i ledningsnettet i Hamar, Stange og Løten:

 
Analyseparameter Benevning Hamar Stange/Løten
Turbiditet FTU 0,18 0,14
Surhetsgrad pH 7,91 7,58
Alkalitet mmol/l 0,61 0,33
 Farge mg Pt/l   3,5  8,5
 Jern  mg Fe/l <0,01  <0,01 
 Kalsium  mg Ca/l 16,23 6,76
 Sulfat mg SO4/l   4,2  4,4

Oppdatert november 2022.

Eksempler på prøveresultater i 2022.

Forklaring til analyseparametere:

Turbiditet
Turbiditet er et mål for hvor klart/uklart vannet er på grunn av oppløste partikler som leire eller andre svevepartikler. Høy turbiditet er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi bruksmessige ulemper.

Surhetsgrad
Uttrykker vannets surhetsgrad. pH angis etter en skala fra 0 - 14. pH 7 er nøytralt. pH under 7 er surt. pH over 7 er alkalisk (basisk). Drikkevann som går gjennom rør og varmtvannstanker bør være svakt alkalisk.

Alkalitet
Mål for vannets evne til å binde sure komponenter. Alkalitet skyldes primært innholdet av bikarbonater, karbonater og hydroksider. 

Farge
Drikkevann skal helst være fargeløst og uten synlige partikler. Vannets farge måles ved fargetallet. Vann med høyt innhold av humus, jern eller mangan har høyt fargetall. Vann med høyt fargetall er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi bruksmessige ulemper, for for eksempel misfarging av klesvask og redusert desinfeksjonseffekt. 

Jern
Høyt jerninnhold kan gi vannet en gulbrun farge, dårlig smak og rustfelling for eksempel i klesvask. Jern har ingen kjente skadelige helseeffekter.

Kalsium
Høyt innhold av kalsium (<4dH) vil kalsiumkarbonat avsettes på heleflatene som "kjelsten" (CaCO3). Dette kan føre til overoppheting og skade på elektriske varmeelementer. Ved vasking vil såpe skumme dårlig. Følgende oppstilling angir vannets tilstand ved ulike hardhetsgrader:

Tyske hardhetsgrader (dH0) Vannets tilstand
0 - 2,0 Veldig mykt
2,0 - 5,0 Mykt
5,0 - 10 Middels hardt
10 - 21 Hardt
>21 Veldig hardt

Hardhet på Mjøsvannet

En kan trygt si at drikkevannet som kommer fra Mjøsa er bløtt. I hvertfall når en snakker om hardhet.

Når det er mye kalsium og magnesium i vannet, sier vi at det er hardt. Såpe skummer dårlig i slik vann, og det kan bli kalkavleiringer i maskiner og utstyr som vannet går gjennom.

For at oppvaskmaskiner skal vaske best mulig, bør en justere dosering av såpe etter hardheten på vannet. Hardt vann trenger mer såpe enn bløtt vann.
På Hedmarken har vi mye kalkgrunn. De som bruker grunnvann har derfor ofte hardt vann.Vannet fra Mjøsa, derimot, er bløtt.

 

Hardhetsgrad på vannet fra Hias:

  • Hias VBA Sandvika: 3 ºdH
  • Hias VBA Vestbygda: 1 ºdH