HjemProsjekterProsjekter i HiasSanering og rehabilitering av vann og avløpProsjektet Vienkrysset - Hveberg pumpestasjon i gang

Prosjektet Vienkrysset - Hveberg pumpestasjon i gang

Arbeidet med å legge ny avløpsledning på strekningen Vienkrysset - Hveberg pumpestasjon startet opp med avskoging og fjerning av matjord i begynnelsen av desember.

Målet med prosjektet er økt og fremtidsrettet kapasitet. Den nye avløpsledningen skal ha en levetid på minst 100 år. I tillegg skal inn- og utlekk på ledningsnettet reduseres og arbeidsforholdene inne i Hveberg pumpestasjon forbedres.

Prosjektet omfatter sanering av ledningsstrekket fra der hvor E6-prosjektet Flagstad bru - Vienkrysset ble avsluttet og frem til Hveberg pumpestasjon. Dagens ledning skal saneres og separeres i to ledninger: Den ene ledningen skal være en forlengelse av pumpeledning for avløpsvann fra Biosirk til trykksiden av Hveberg pst og den andre ledningen er selvfallsledning for ordinært avløpsvann til Hveberg pumpestasjon. Det skal også bygges ny plasstøpt inntakskum med tilhørende overløp og skiftes ut ca. 10 m ledning på trykksiden av pumpestasjonen. Ledningen skal krysse Flagstadelva (naturreservat), der betongmadrasser skal benyttes for å redusere faren for erosjon og undergraving av ledningene.