Forberedelser til nytt vannbehandlingsanlegg

Ny hovedvannledning

Hias har lagt ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange til Midtstranda i Hamar.

Dette er forberedende arbeider i forbindelse med at Hias planlegger å bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.

Arbeidene startet opp i 2017. I uke 42 startet arbeidet med å etablere brakkerigg på baksiden av Vikasenteret.  tillegg ble beplantning, benker osv. fjernet fra parken som ligger på nedsiden av rundkjøringen ved Vikasenteret. 

I desember startet Hias med anleggsarbeid i Åkersvika. I midten av januar startet grøftearbeidene opp. Hias fikk tillatelse av Fylkesmannen i Hedmark til å drive arbeid i Åkersvika i tidsrommet 1. desember 2017 - 31. mars 2018.

Ledninger er gravd ned. Det er lagt en 630 mm PE vannledning, som knytter sammen vannforsyning mellom Bekkelaget og Midtstranda, og det er satt på plass en ny kum i parkanlegget i Bekkelaget. 

Det er AF-Gruppen som har vært entreprenør på prosjektet.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 50 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hamar: 2 °dH
  • Hardhetsgrad Stange: 1 °dH

Ny hovedvannledning Bekkelaget - Midtstranda

Hias har lagt ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange over Åkersvika naturreservat til Midtstranda i Hamar. Arbeidet ble utført vinteren 2017 - 2018.

  • 630 mm PE-ledning.
  • 1500 meter lang.
  • Prefabrikkert kum på 30 kvm og totalt 90 tonn.
  • Totalkostnad: ca. 16 millioner kroner (inkl. kum, rørledning og legging av rør).