Samarbeidsprosjekt mellom Hias og Hamar kommune

Midtstrandaprosjektet

Midtstrandaprosjektet omfatter sanering, omlegging og utvidelse av vann- og avløpsanleggene på Midtstranda i Hamar. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Hamar kommune, og er et ledd i arbeidet med å sørge for sikrere vannforsyning til innbyggerne i Hamar. Gjennomføringen av prosjektet er en av forutsetningene for å sikre innbyggerne tosidig vannforsyning.

Det er lagt nye kommunale distribusjonsledninger og nye overføringsledninger for vann og avløp. Den gamle pumpestasjonen på Elvsholmen ble revet, og erstattet med ny pumpestasjon. Prosjektet omfatter boring under riksveg 25 på tre steder i tillegg til kryssing av E6 og Rørosbanen.

Prosjektet med sanering, omlegging og utvidelse av VA-anleggene på Midtstranda har pågått siden 2011, med forprosjekt, reviderte forprosjekt i to faser, detaljprosjektering og gjennomføring. Gjennomføringsperioden startet høsten 2015.


Hias’ del av prosjektet:

  • Ny hovedvannledning gjennom området. Ledningen er en del av en styrket forbindelse mellom planlagte Hias vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Sandvika, Hubred høydebasseng og Hamar by.
  • Ny pumpeledning for avløp over Midtstrandaområdet. Pumpestasjonen på Åker er en viktig stasjon i transportsystemet for avløpsvann til Hias renseanlegg. Fra pumpestasjonen går pumpeledningen under E6, over Midtstranda og i sjøledning videre mot renseanlegget.


Hamar kommunes del av prosjektet:

  • Nye ledninger for vann, spillvann og overvann på Midtstranda og deler av Ridabu.
  • Ny pumpestasjon på Elvsholmen.
  • Ny pumpeledning fra Elvsholmen til Hias’ pumpestasjon på Åker.


Delentrepriser
Prosjektet gjennomføres i flere etapper, eller delentrepriser. Gjennomføringen av entreprise 1 og 2 er gjort som et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Hamar kommune. 

Entreprise 1
Entreprise 1 omfatter overføringsledning for vann for Hias i områdene øst for E6 og kryssing av E6, riksveg 25 og Rørosbanen. Den omfatter også sanering av Hamar kommunes ledninger i Todderudvegen på Ridabu. Entreprise 1 startet høsten 2015, og var ferdig sommeren 2017.


Entreprise 2
Entreprise 2 omfatter sanering av Hamar kommunes ledninger på selve næringsområdet på Midstranda og Elvsholmen i tillegg til kryssing av riksveg 25. Sanering av Hias’ avløpsledning over Midtstranda og ny overføringsledning for vann for Hias omfattes også. Gjennomføringen av Entreprise 2 startet opp høsten 2016, og var ferdig sommeren 2017. 


Entreprise 3
Entreprise 3 omfatter ny pumpestasjon på Elvsholmen, og gjelder kun Hamar kommune. Den nye pumpestasjonen var ferdig sommeren 2017. Riving av kjeller i den gamle pumpestasjonen blir utført våren 2018.

Ny hovedvannledning over Åkersvika
Ledning Midtstranda – Bekkelaget omfatter ny Hias hovedvannledning over Åkersvika. Dette prosjektet gjennomføres vinteren 2017 – 2018.